Właściwa likwidacja spółki w Krakowie

Warto wiedzieć, że w polskim prawie nie ma możliwości zlikwidowania jakiejkolwiek spółki bez procesu likwidacji. Służy ona do zabezpieczenia praw wierzycieli danej firmy. Fakt, że nie ujawniono żadnej odpowiedzialności za bankructwo w księgach takiego podmiotu gospodarczego, nie zwalnia z tego obowiązku.

Jak sprawnie przeprowadzić likwidację spółki?

likwidacja spółki krakówPotencjalni wierzyciele mogą zgłaszać swoje wszystkie roszczenia dopiero po przeprowadzeniu procesu likwidacji. Każda likwidacja spółki kraków następuje wraz z dniem podjęcia przez jej wszystkich akcjonariuszy uchwały o jej rozwiązaniu. Należy w związku z tym wiedzieć, że w momencie likwidacji spółka zachowuje swoją osobowość prawną. Przede wszystkim jednak likwidatorzy powinni ogłosić rozwiązanie spółki i otwarcie likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia roszczeń w ciągu trzech miesięcy od dnia jej ogłoszenia. Uchwałę o wszczętej likwidacji należy umieścić w protokole z zebrania, które jest sporządzane przez notariusza. Likwidatorzy odpowiadają za prowadzenie działań likwidacyjnych. Są oni zobowiązani do sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji, który należy przedłożyć na walnym zgromadzeniu do zatwierdzenia. Wniosek o roszczenia można złożyć w dowolnej formie. W przypadku braku zastrzeżeń co do formy oświadczeń wierzyciele powinni upewnić się, że istnieją dowody na ich roszczenia. Bilans likwidacyjny rejestruje wszystkie posiadane przez likwidowaną spółkę lub przedsiębiorstwo aktywa.

Po upływie pół roku od momentu ogłoszenia i wszczęcia procesu likwidacji likwidatorzy mogą przystąpić do podziału majątku danej spółki pomiędzy jej wierzycieli. Jednakże proces inicjowania tego procesu ma na celu zaspokojenie lub zabezpieczenie głównie ich interesów. Jeżeli nie ma ku temu powodu.